Newsletter subscribe

Rešitve

Ena od pomembnih lastnosti programa EkoSmart je integracija področnih rešitev v skupen ekosistem. Praksa namreč kaže, da se pri uvajanju pametnih mest prepogosto posvečamo zgolj posameznim področjem in bistveno premalo povezavi med njimi. Eden od pomembnih ciljev programa EkoSmart je zato razviti istoimensko platformo (platforma EkoSmart), ki bo omogočala enostavno integracijo področnih rešitev v skupen ekosistem (tistih, ki jih obravnavamo v programu, in drugih) in bo kot taka olajšala identifikacijo in podporo medpodročnih vrednostnih verig. Ta platforma bo kompatibilna s svetovnimi rešitvami in bo vključevala koncepte kot internet stvari (IoT).

Program EkoSmart sestavlja šest projektov, ki vsak po svoje prispevajo k uresničevanju vizije programa in sicer:

Poleg štirih projektov, ki se ukvarjajo z digitalizacijo izbranih področij (RRP2-RRP5), sta v programu predvidena še dva skupna projekta. Eden se ukvarja s skupnim jedrom oziroma arhitekturo ekosistema (RRP1), eden pa je namenjen razvoju prototipnih rešitev in njihovemu preskušanju v relevantnih okoljih (RRP6). S takšno projektno sestavo sledimo dobrim praksam, ki pravijo, da je sisteme sistemov, kar pametna mesta so, treba graditi upoštevajoč oba razvojna modela: od spodaj navzgor (RP2 do 5, začenši s posameznimi področji in potem z njihovo integracijo v celoto) in od zgoraj navzdol (RP1, izhajajoč iz strateških usmeritev mesta in potem z osredotočanjem na posamezna področja). Ključno je enostavno dodajanje novih storitev pametnih mest, kar omogoča univerzalna skupna arhitektura.

V nadaljevanju je najprej podan kratek opis projektov (Kliknite na projekt za podrobnosti):

Vodja RRP1: Marko Bajec

Kontakt:  marko.bajec@fri.uni-lj.si

Namen: Namen projekta RRP1 je zagotoviti metodološki okvir za sistematičen in postopen razvoj pametnega mesta s poudarkom na identifikaciji področnih in medpodročnih vrednostnih verig. Poleg pristopa RRP1 poskrbi tudi za zasnovo skupne platforme, ki bo omogočala enostaven dostop do odprtih in standardiziranih podatkov ter storitev pametnega mesta. Arhitektura skupne platforme bo odprta in bo omogočala integracijo tudi drugih področij pametnega mesta, in ne zgolj tistih, ki jih obravnavamo v okviru programa EkoSmart.

Ključni partnerji: V projektu RRP1 so ključni partnerji, ki imajo izkušnje z razvojem podatkovnih in storitvenih platform (IJS, FRI, FE) in svoje rešitve uspešno tržijo v mednarodnem prostoru (MARAND). Za potrebe identifikacije medpodročnih vrednostnih verig ter integracije v skupen ekosistem bodo sodelovala tudi podjetja, ki so nosilna v drugih RRP (TS, ISKRA, RC-IKTS).

Glavni cilji in rezultati

Problem, ki ga obravnava RRP: povezava področij pametnega mesta v celovit ekosistem.

Poslovni in tehnološki cilji RRP: zagotovitev tehnološke rešitve za vzpostavitev in vzdrževanje ekosistema, zasnova vzdržnega poslovnega modela.

Pričakovani končni rezultat(i): modularna platforma pametnega mesta, poslovni model.

Vodja RRP2: Boris Šajnović

Kontakt: boris.sajnovic@iskra.eu

Namen: Namen projekta je zasnovati celovito infrastrukturo za podporo implementaciji koncepta pametne mobilnosti v mestih. Raziskovanje bo usmerjeno v preučevanje naprednih senzorskih tehnologij, strojnih komponent in komunikacijskih omrežij z namenom preučitve priložnosti njihove optimalne integracije v celovito platformo pametnega mesta ter razvoja naprednih eStoritev, ki bodo uporabniku ekosistema pametnega mesta zagotavljale personificirano uporabniško izkušnjo umeščanja v mestni prometni sistem. Glavni namen zasnove celovite arhitekture za zagotavljanje pametne mobilnosti je preučiti tehnološke priložnosti integracije naprednih, odprtih, povezujočih se naprav (IoT), agregiranja podatkov iz teh virov (senzorji, HW komponente, omrežja), njihovo obdelavo in obogatitev na podlagi analitskih in algoritemskih tehnik in postopkov ter njihovo uporabo za meščana v širokem spektru individualnih scenarijev, ki temeljijo na zlivanju podatkov različnih domen.

Ključni partnerji: Nosilni partner projekta RRP2 je podjetje ISKRA, ki je mednarodno uveljavljeno in ima izkušnje na področju upravljanja prometa. V skupini bodo še Špica International, vodilni slovenski ponudnik opreme, sistemov in rešitev za upravljanje oskrbnih verig, za logistiko in avtomatsko identifikacijo, Alpineon, razvoj inovativnih izdelkov in storitev na področjih senzorskih tehnologij, obdelave signalov, slikovnih in govornih tehnologij ter biometrije, Inova, razvoj inovativnih mobilnih in vgrajenih rešitev in storitev na različnih platformah, FRI: Laboratorij za podatkovne tehnologije, izkušen na področju analize podatkov ter razvoja simulacij, FE: Laboratorij za multimedije, izkušen na področju razvoja uporabniških vmesnikov.

Glavni cilji in rezultati

Problem, ki ga obravnava RRP: rigidni semaforski sistemi, ki so neodzivni na realno stanje v prometu.

Podproblemi:

 • drage pametne semaforske naprave
 • nezdružljivost različnih podizvajalcev
 • premalo vključenosti IoT v koncept Inteligentni transportni sistemi
 • draga senzorika, visoki stroški vzdrževanja
 • množica prometnih aplikacij, ki so pogojno zanesljive.

Poslovni cilj

Razviti uporabno in odprto »pamet« krmilnika, skupaj s senzoriko in uporabnimi aplikacijami za promet.

Pričakovani rezultat

Pilot v mestu, ki bo dokazal ustrezno odzivnost semaforskega sistema v odvisnosti od realnega stanja v prometu. Pilot bo vključeval rezultate projekta: pametni gateway za lokalno vodenje prometa, senzoriko, logiko vodenja prometa, razvite podporne aplikacije za prometne udeležence ter centralno vodenje prometa.

Vodja RRP3: Franjo Pustoslemšek

Kontakt: franjo.pustoslemsek@rc-ikts.si

Namen: Namen projekta Aktivno življenje in dobro počutje je razviti pristope in prototipe za zagotavljanje IKT podpore družini znotraj ekosistema EkoSMART za povezovanje njenih članov, za komuniciranje, za spodbujanje kakovostnega preživljanja skupnega družinskega časa, za aktivno življenje, zdravju naklonjen življenjski slog in dobro počutje. Raziskovalne aktivnosti bodo usmerjene v integracijo podpore aktivnosti v ekosistem storitev pametnega mesta ter v prepoznavo možnosti povezovanja z drugimi storitvami pametnega mesta na podlagi potreb končnih uporabnikov, opredelitve in preskusa konceptov, razvoja mehanizmov za motivacijo, sprejemljivost in zaupanje uporabnikov ter načrta funkcionalnosti. Aktivno življenje, zdravju naklonjen življenjski slog in dobro počutje so ključni pri krepitvi zdravja posameznikov in družin v skupnosti, neposredno vplivajo na kakovost življenja v družbi, posredno pa na njeno socialno in ekonomsko blaginjo.

Ključni partnerji: Nosilni partner projekta RRP3 je podjetje RC-IKTS, ki ima izkušnje z razvojem IKT rešitev za ozaveščanje zdravju naklonjenega življenjskega sloga za različne ciljne uporabnike. Svoje rešitve, ki temeljijo na aktivnem in zdravem življenju, uspešno promovirajo po svetu. Že četrto leto zapored organizirajo mednarodne simpozije na temo zdravega življenja, ki bo lahko na naslednjih simpozijih usmerjen v temo našega projekta družine kot osnovne celice v pametnem mestu. V skupini bodo še: UL FE: Laboratorij za multimedije, UL FRI: Laboratorij za grafiko in multimedije, TS in UL FSP: Laboratorij za kineziologijo.

Glavni cilji in rezultati

Problem, ki ga obravnava RRP:

 • hiter tempo življenja zapostavlja pomembnost družine kot osnovne celice ter možnosti medgeneracijskega povezovanja znotraj družine
 • nismo zasledili sistematičnega vključevanja pomembnosti družine pri strategijah načrtovanja pametnih mest ter njihovega vključevanja v posamezne funkcionalnosti.

Poslovni cilj

Programska rešitev MyFamily, ki bo v ekosistemu EkoSmart omogočala večjo povezanost družine ter vključevanje v medgeneracijsko povezanost za boljšo kakovost življenja.

Tehnološki cilj

Integracija z obstoječo rešitvijo 24alife ter povezava s platformo EkoSmart, kjer se bomo s posameznimi funkcionalnostmi povezovali z drugimi RRP-ji.

Pričakovani končni rezultat(i):

 • izdelki, rešitve, aplikacije
 • tehnologije, poslovni modeli
 • funkcionalni moduli delovanja aktivne in zdrave družine v pametnem mestu
 • integracija modulov v 24alife
 • integracija modulov s platformo EkoSmart.

Vodje RRP4: Matjaž Gams, Zvezdan Pirtošek, Roman Trobec

Kontakt: 

Namen: Rezultati projekta RRP4 bodo izboljšali varstvo in varnost zdravih, starejših, kroničnih bolnikov in ljudi s posebnimi potrebami z vpeljavo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v celostno in elektronsko in mobilno zdravstveno oskrbo (EMZ). Verige vrednosti, ki bodo nastale v okviru projekta, bodo nadgradile kakovost današnje obravnave in oskrbe omenjenih skupin s pomočjo elektronskih in mobilnih naprav in pripadajočih programskih rešitev, zlasti z uporabo telesnih senzorjev in nosljivih pripomočkov, ki omogočajo spremljanje počutja in zdravja na podlagi meritev ter umetne inteligence nad podatki v oblaku, EkoSmart platformi ali v mobilni napravi. Treba je izdelati sisteme za pomoč slepim in slabovidnim, kognitivno in gibalno motenim ter starejšim, ki so sami doma, in jim s tem omogočiti bolj kakovostno življenje. Kroničnim bolnikom, ki občasno ali stalno potrebujejo zdravniško oskrbo, je treba zagotoviti nemoteno mobilno spremljanje zdravstvenega stanja in ga vključiti v sistem celostne zdravstvene oskrbe na način, ki bo razbremenil zdravstveni sistem.

Ključni partnerji: Projekt RRP4 izhaja iz širše iniciative EMZ s približno 300 partnerji, ki želijo sodelovati in si želijo biti informirani o dogajanju na tem področju. Za izvedbo projekta RRP4 so bile iz nabora partnerjev EMZ skrbno izbrane naslednje organizacije: IJS, UKC LJ, UL MF, MEDIS, UL FRI, INOVA, UMB FERI, ZDM, ŠPICA, ELGOLINE, SOČA, NELA, SRC, SEMANTIKA, MARAND, COSYLAB. Partnerji imajo specifična znanja na področjih, ki so potrebna za izvedbo EMZ, ter so na teh področjih ključni v slovenskem in mednarodnem merilu.

Glavni motivi, cilji in rezultati

Motivi za izvedbo RRP4:

 • raven kakovosti javnega zdravstva stagnira, kar dokazujejo dolge čakalne vrste in preobremenjenost zdravstvenega osebja
 • težavno uveljavljanje novih rešitev IKT v slovensko zdravstvo zaradi tehnoloških in nazorskih ovir
 • mnogo odličnih prototipov EMZ ne najde poti v prakso zaradi razdrobljenih prizadevanj vseh deležnikov zdravstvene oskrbe.

Poslovni in tehnološki cilji RRP4:

 • opredeliti potrebe in zasnove rešitev za EMZ
 • modernizirati in optimizirati individualno prilagojeno skrb za ohranitev zdravja in preprečitev bolezni ter omogočiti zgodnje diagnosticiranje pri ljudeh s povečanim tveganjem
 • izkoristiti potencial gospodarstva, medicine in znanosti za razvoj celovitega sistema EMZ v Sloveniji, ki bo znižal naraščajoče stroške na področju zdravstva in sociale
 • okrepiti, obogatiti in nadgraditi ponudbo proizvodov in storitev, podprtih z IKT, na področju zdravstva
 • izkoristiti potencial povezovanja slovenskega znanja za povečanje deležev izvoza pri proizvodih in storitvah EMZ.

Pričakovani rezultati RRP4:

 • vzpostaviti slovensko mrežo vseh deležnikov EMZ in vseh treh ravni zdravstvene oskrbe
 • izdelati najmanj deset naprednih medicinskih naprav ali storitev, podprtih z IKT, ki bodo zasnovane v sodelovanju z medicinskim ali skrbniškim osebjem
 • izvesti najmanj pet pilotnih raziskav, ki bodo preverile uporabnost razvitih izdelkov na podlagi mnenja pacientov, skrbnikov in zdravnikov
 • vzpostaviti najmanj dve novi klinični poti (nevrologija in kardiologija), ki bosta podprti s tehnologijo EMZ
 • omogočiti najmanj dva prenosa tehnologije ali znanja v gospodarstvo
 • objaviti najmanj dvajset znanstvenih publikacij v cenjenih znanstvenih revijah.

Vodja RRP5: Peter Pustatičnik

Kontakt: peter.pustaticnik@telekom.si

Namen: Namen projekta Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe je razviti pristope in prototipe, ki izpolnjujejo temeljne pogoje za učinkovito transformacijo slovenskega zdravstvenega sistema. Z razvojem prototipov uporabe sodobne IK-tehnologije in telemedicinske zdravstvene obravnave pri obvladovanju kroničnih bolezni bomo zagotovili celovito integracijo posameznih ravni zdravstvenega varstva, učinkovito in varno izmenjavo informacij med različnimi deležniki na nacionalni ravni (nacionalni registri, obračunski sistem, analize velikih količin podatkov) in izpolnili temeljne pogoje za razvoj in vzdržnost zdravstvenega in socialnega sistema.

Ključni partnerji: Nosilni partner projekta RRP5 je podjetje Telekom Slovenije, celovit ponudnik komunikacijskih storitev v Sloveniji, ki je zaradi svoje vloge v slovenskem prostoru zmožen povezati celotni ekosistem za zagotavljanje telemedicinske obravnave. Napredne tehnologije in koncepte bodo na projektu uvedli partnerji JRO (FRI, FE in UKCL, MF). V projektu sodelujejo izvajalci zdravstvenih storitev (UKCL, KG), ki obravnavajo izbrane kronične bolezni. Poleg teh sodeluje pri projektu NIJZ kot upravljavec nacionalne informacijske infrastrukture eZdravja in ponudniki informacijskih rešitev pri zdravstvenih izvajalcih (SRC, RC IKTS), s katerimi se bo prototip telemedicinske platforme integriral. Testiranje prototipa eOskrbe na domu pa bo izvajal IAT.

Glavni rezultati in cilji projekta:

 • razvoj modela integrirane zdravstvene obravnave in vzpostavitev pripadajoče infrastrukture
 • razvoj sistemskih podlag za razširitev modela integrirane zdravstvene obravnave na nacionalni ravni
 • povečanje kakovosti in varnosti življenja kroničnih bolnikov in daljša oskrba v domačem okolju
 • varna raba zdravil in zmanjšanje števila napotitev h kliničnim farmakologom
 • izvedba pilota prototipa integrirane zdravstvene obravnave in oskrbe (klinične poti, KPI).

Rezultat projekta

Integracija deležnikov zdravstvene obravnave in oskrbe kroničnih bolezni na nacionalni ravni.

Vodja RRP6: Andrej Kos

Kontakt: andrej.kos@fe.uni-lj.si   

Namen: Namen projekta RRP6 je integrirati laboratorijske prototipe, ki bodo nastali v projektih RRP1 do RRP5, ter jih preskusiti v relevantnih okoljih. Preskušanja bodo potekala na ravni podsistemov ter na ravni delovanja ekosistema pametnega mesta kot celote. Projekt je zelo pomemben, ker predstavlja demonstracijo narejenega v drugih projektih. Poseben trud bo treba vložiti v zagotovitev relevantnih okoljih za testiranje.

Ključni partnerji: V projektu RRP6 bodo sodelovali vsi konzorcijski partnerji.

Glavni rezultati in cilji projekta:

zagotovitev, vzpostavitev in testiranje prototipov sistemov v ciljnih okoljih (TRL5-6), vključno z izvedbami, ki bodo podobne delovanju v realnih okoliščinah.

Testiramo in validiramo rezultate vseh drugih RRP (RRP1, RRP2, RRP3, RRP4, RRP5) in tudi medpodročno povezovanje. Prototipi po RRP-jih so med seboj neodvisni.

Stični točki: RRP1 (ekosistem) in RRP6 DP1 (metodologija).

Vir ikon: flaticon.com